• کارفرما

  مشتری حقیقی- تهران

 • حجم پروژه

  ۲۰ کیلووات

 • ویژگی ها

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

  ۲۰ کیلووات متصل به شبکه

  بر روی پشت بام کارخانه

  با استفاده از پنل های Sharp و اینورترهای متصل به شبکه Fronius

 • تاریخ اجرا

  خرداد ۹۶


 • 100%

 • کارفرما

  زاهدان

 • حجم پروژه

  ۳ کیلووات

 • ویژگی ها

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

  سه کیلووات متصل به شبکه

 • تاریخ اجرا


 • 100%

 • کارفرما

  دماوند

 • حجم پروژه

  ۱۰ کیلووات

 • ویژگی ها

  ۱۰ کیلووات متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق

  به همراه بانک باطری پشتیبان

 • تاریخ اجرا

  ۱۳۹۶


 • 80%

 • کارفرما

  قزوین

 • حجم پروژه

  ۵ کیلووات

 • ویژگی ها

  ۵ کیلووات متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق ۲۰ ساله

  با استفاده از پنل های خورشیدی  Sharp و اینورتر Fronius

 • تاریخ اجرا

  اردیبهشت ۱۳۹۶


 • 100%