• محل نصب

  قوچان

 • نوع پروژه

  متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

 • حجم پروژه

  ۱۰ کیلووات

 • تجهیزات اصلی

  با استفاده از پنل های  NDAH 320

  اینورتر متصل به شبکه Fronius  مدل  Symo 10.0.3

 • تاریخ اجرا

  زمستان ۹۶

درصد پیشرفت ۱۰۰%
درصد پیشرفت ۱۰۰%
 • محل نصب

  مشهد

 • نوع پروژه

  متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

 • حجم پروژه

  ۵ کیلووات

 • تجهیزات اصلی

  با استفاده از پنل های  NDAH 320

  اینورتر متصل به شبکه Fronius  مدل Primo ۵٫۰٫۱

 • تاریخ اجرا

  زمستان ۹۶

 • محل نصب

  مشهد

 • نوع پروژه

  متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

 • حجم پروژه

  ۵ کیلووات

 • تجهیزات اصلی

  با استفاده از پنل های  NDAH 320

  اینورتر متصل به شبکه Fronius  مدل Primo ۵٫۰٫۱

 • تاریخ اجرا

  زمستان ۹۶

درصد پیشرفت ۱۰۰%
درصد پیشرفت ۱۰۰%
 • محل نصب

  مشهد

 • نوع پروژه

  متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

 • حجم پروژه

  ۵ کیلووات

 • تجهیزات اصلی

  با استفاده از پنل های  NDAH 320

  اینورتر متصل به شبکه Fronius  مدل Primo ۵٫۰٫۱

 • تاریخ اجرا

  زمستان ۹۶

 • محل نصب

  دزفول

 • نوع پروژه

  متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

 • حجم پروژه

  ۵ کیلووات

 • تجهیزات اصلی

  با استفاده از پنل های  NDAH 320

  اینورتر متصل به شبکه Fronius  مدل Primo ۵٫۰٫۱

 • تاریخ اجرا

  ۹۶

درصد پیشرفت ۱۰۰%
 • محل نصب

  مشهد

 • نوع پروژه

  متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

 • حجم پروژه

  ۲۰ کیلووات

 • تجهیزات اصلی

  با استفاده از پنل های  NDAH 320

  اینورتر متصل به شبکه Fronius  مدل Symo 20.0.03

 • تاریخ اجرا

  ۹۶

درصد پیشرفت ۱۰۰%
 • محل نصب

  مشهد

 • نوع پروژه

  متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

 • حجم پروژه

  ۵ کیلووات

 • تجهیزات اصلی

  با استفاده از پنل های  NDAH 320

  اینورتر متصل به شبکه Fronius  مدل Primo 5.0.1

 • تاریخ اجرا

  ۹۶

درصد پیشرفت ۱۰۰%
 • محل نصب

  یزد

 • نوع پروژه

  متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

 • حجم پروژه

  ۱۰ کیلووات

 • تجهیزات اصلی

  با استفاده از پنل های  NDAH 320

  اینورتر متصل به شبکه Fronius  مدل Symo 10.0.3

 • تاریخ اجرا

  ۹۶

درصد پیشرفت ۱۰۰%
 • محل نصب

  خوزستان

 • نوع پروژه

  متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

 • حجم پروژه

  ۲۰ کیلووات

 • تجهیزات اصلی

  با استفاده از پنل های  NDAH 320

  اینورتر متصل به شبکه Fronius  مدل Symo ۲۰٫۰٫۳

 • تاریخ اجرا

  ۹۶

درصد پیشرفت ۱۰۰%
 • محل نصب

  قزوین

 • نوع پروژه

  متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

 • حجم پروژه

  ۱۰ کیلووات

 • تجهیزات اصلی

  با استفاده از پنل های  NDAH 320

  اینورتر متصل به شبکه Fronius  مدل Symo ۲۰٫۰٫۳

 • تاریخ اجرا

  مهرماه ۹۶

درصد پیشرفت ۱۰۰%