• محل نصب

  قزوین

 • نوع پروژه

  متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

 • حجم پروژه

  ۱۰ کیلووات

 • تجهیزات مصرفی

  با استفاده از پنل های  NDAH 320

  اینورتر متصل به شبکه Fronius  مدل Symo ۲۰٫۰٫۳

 • تاریخ اجرا

  مهرماه ۹۶

درصد پیشرفت ۱۰۰%

ویدئو پروژه ۱۰ کیلووات متصل به شبکه

قزوین، بر روی بام گاوداری

 • محل نصب

  هرمزگان

 • نوع پروژه

  متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

 • حجم پروژه

  ۵ کیلووات

 • تجهیزات مصرفی

  با استفاده از پنل های  Renesola

  اینورتر متصل به شبکه Fronius  مدل Primo 5.0.1

 • تاریخ اجرا

  مرداد ۹۶

درصد پیشرفت ۱۰۰%
 • کارفرما

  مشهد

 • حجم پروژه

  ۱۰ کیلووات

 • ویژگی ها

  ۱۰ کیلووات متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

  با استفاده از  اینورترهای متصل به شبکه Fronius

 • تاریخ اجرا

  مرداد ۹۶

درصد پیشرفت ۱۰۰%
 • کارفرما

  ایلام

 • حجم پروژه

  ۵ کیلووات

 • ویژگی ها

  ۵ کیلووات متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

  با استفاده از پنل های Sharp  و اینورترهای متصل به شبکه Fronius

 • تاریخ اجرا

  مرداد ۹۶

درصد پیشرفت ۱۰۰%
 • کارفرما

  ایلام

 • حجم پروژه

  ۵ کیلووات

 • ویژگی ها

  ۵ کیلووات متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

  با استفاده از پنل های Sharp  و اینورترهای متصل به شبکه Fronius

 • تاریخ اجرا

  مرداد ۹۶

درصد پیشرفت ۱۰۰%
 • کارفرما

  کرمانشاه

 • حجم پروژه

  ۵ کیلووات

 • ویژگی ها

  ۵ کیلووات متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

 • تاریخ اجرا

  مرداد ۹۶

درصد پیشرفت ۱۰۰%
 • کارفرما

  مجموعه باران- مشهد

 • حجم پروژه

  ۳۰ کیلووات

 • ویژگی ها

  ۳۰ کیلووات متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

  با استفاده از پنل های Sharp  مدل NDRB 275 و اینورترهای متصل به شبکه Fronius

 • تاریخ اجرا

  مرداد ۹۶

درصد پیشرفت ۱۰۰%
 • کارفرما

  مشتری حقیقی- تهران

 • حجم پروژه

  ۲۰ کیلووات

 • ویژگی ها

  ۲۰ کیلووات متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

  با استفاده از پنل های Sharp و اینورترهای متصل به شبکه Fronius

 • تاریخ اجرا

  مرداد ۹۶

درصد پیشرفت ۱۰۰%

ویدئو پروژه ۲۰ کیلووات متصل به شبکه

تهران، خیابان شریعتی، بر روی بام مدرسه

 • کارفرما

  مشتری حقیقی- تهران

 • حجم پروژه

  ۲۰ کیلووات

 • ویژگی ها

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

  ۲۰ کیلووات متصل به شبکه

  بر روی پشت بام کارخانه

  با استفاده از پنل های Sharp و اینورترهای متصل به شبکه Fronius

 • تاریخ اجرا

  خرداد ۹۶

درصد پیشرفت ۱۰۰%

ویدئو پروژه ۲۰ کیلووات متصل به شبکه

استان تهران، شهرستان خرمدشت

 • کارفرما

  زاهدان

 • حجم پروژه

  ۳ کیلووات

 • ویژگی ها

  فروش تضمینی برق به شبکه به مدت ۲۰ سال

  سه کیلووات متصل به شبکه

 • تاریخ اجرا

درصد پیشرفت ۱۰۰%
 • کارفرما

  دماوند

 • حجم پروژه

  ۱۰ کیلووات

 • ویژگی ها

  ۱۰ کیلووات متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق

  به همراه بانک باطری پشتیبان

 • تاریخ اجرا

  ۱۳۹۶

درصد پیشرفت ۱۰۰%

ویدئو پروژه ۱۰ کیلووات متصل به شبکه

استان تهران، شهرستان دماوند

 • کارفرما

  قزوین

 • حجم پروژه

  ۵ کیلووات

 • ویژگی ها

  ۵ کیلووات متصل به شبکه

  فروش تضمینی برق ۲۰ ساله

  با استفاده از پنل های خورشیدی  Sharp و اینورتر Fronius

 • تاریخ اجرا

  اردیبهشت ۱۳۹۶

درصد پیشرفت ۱۰۰%
متصل به شبکه خانگی-تجاری
۵ (۱۰۰%) ۱ vote