• کارفرما

  شرکت همراه اول-دامغان

 • حجم پروژه

  ۱۴ کیلووات

 • ویژگی ها

  منفصل از شبکه به همراه بانک باطری دفنی

 • زمان اجرا

  ۱۳۹۳


 • 100%

منفصل از شبکه صنعتی
Rate this post